MERU

Final Cover

Final Cover

Final Cover

Final Cover

concept

concept

concept

concept

concept

concept

MERU

MERU book cover for Amazon Publishing